• Follow us

Nuomonės

Vytautas Sinica. Nebėra pareigos būti nei ministrais, nei kankiniais

D. Pipo (DELFI) nuotrauka  Kalba monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vykusioje Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventėje 2019 metų liepos 13 dieną „Svarinsko partizanų parkas”, kaip jį paprastai įvardija turbūt daugelis čia susirenkančių, yra vieta, kur aiškiau ir stipriau nei kitur Lietuvoje susijungia krikščionybė ir lietuvybė. Įkurtas partizano kunigo šis parkas liudija už Lietuvos laisvę kovojusiųjų tvirtą tikėjimą ir kartu pačios Bažnyčios dalyvavimą kovoje už Lietuvos laisvę. Užtenka paskaityti partizanų dienoraščius, eiles ir kitokius liudijimus, kad įsitikintume, jog absoliuti dauguma kovojusių už Lietuvos laisvę neįsivaizdavo laisvos Lietuvos niekaip kitaip kaip tik krikščioniškos.  Šia prasme simboliška, kad šiandien pašventinti trys nauji koplytstulpiai yra skirti pernykščio popiežiaus vizito, 1949 metų nepriklausomybės deklaracijos signatarų ir arkivyskupo kankinio Mečislovo Reinio garbei. Praėjusiais metais Lietuvą aplankius popiežiui buvo reta proga pamatyti ir įsitikinti, nelyg apaštalui Tomui pačiupinėti, kokia katalikiška visgi tebesame šalis. Tačiau neatsitiktinai du daugiausiai skambėję popiežiaus vizito akcentai buvo jo paraginimas atsigręžti į savo šaknis ir apsilankymas komunizmo siaubą atskleidžiančiose KGB kalėjimo kamerose. Abu – su labai stipriu tautos laisvės siekio prieskoniu.  1949 metų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija, žinant jos signatarų pažiūras ir vertybes, nereikalauja platesnių komentarų. „Dievui ir Tėvynei“ – skelbė partizanų šūkis. Ir pagaliau arkivyskupas Mečislovas Reinys – apjungiantis abu šiuos idealus, vyskupas ir ministras, už Dievą ir Tėvynę atsidūręs lageriuose. Jeigu paminklai ar mūsų atveju koplytstulpiai yra statomi tam, kad ateities kartoms primintų praeities aukas ir idealus, trys šiandien pašventintieji mums neabejotinai primena, kad Bažnyčiai brangi Lietuvos laisvė, o Lietuvai – stipri, nepavergta Bažnyčia.  Šiandien viskas šiek tiek kitaip nei vyskupo Reinio laikais. Istorinė atmintis skandinama menkuose ginčuose, o krikščionybė varoma į privatumo užkampius. Kol mes čia statome koplytstulpius ir prisimename laisvės kovotojų aukas, Vilniuje dedamos pastangos ištrinti laisvės kovotojų – net ir pirmojo Lietuvos kariuomenės savanorio – atminimą. Kazys Škirpa pirmasis iškėlė Trispalvę ant Gedimino bokšto, o dabar jį patį bando iškeldinti iš Gedimino kalno papėdės. Šiandieninis Lietuvos „elitas“ laikosi nuostatos mūsų istorijoje gerbti tik partizanus ir daugiau nieko. Birželio sukilėliai, Lietuvių aktyvistų frontas, Nepriklausomybės kovų savanoriai ir visi kiti keliauja į antrą planą.  Krikščionybės iškeldinimas subtilesnis. Net garsiausi katalikais prisistatantys intelektualai LRT eteryje sunkiai valdydami nepasitenkinimą stebisi naujojo Prezidento žegnojimuisi einant pro Aušros Vartus. Tai, kas yra savaime suprantama kiekvienam katalikui, pasirodo esąs „populistinis“ ir „rizikingas“ gestas, kai tik tas katalikas tampa politiku. Patys „katalikai intelektualai“ kuria savicenzūros sistemą, verčiančią katalikus palikti savo tikėjimą už namų durų. Programoje nenumatyta G. Nausėdos malda Švento Kazimiero koplyčioje tokiems katalikams apskritai turėjo atrodyti šventvagyste. Juk Dievo vieta, pagal juos, ne politikoje, o virtuvėje.  Neseniai politologas Justinas Dementavičius (taip pat katalikas) pasakė dar gudriau: krikščioniška partija Lietuvoje nereikalinga, nes nėra tokio dalyko kaip krikščioniška politika, o jeigu norite būti geri katalikai, turite eiti į Bažnyčią, o ne stoti į partiją. Žinoma, tiesa, kad geras katalikas turi eiti į Bažnyčią. Tačiau demagogija slypi supriešinime: „o ne stoti į partiją“. Katalikui nebūtina stoti į partiją, kad būtų geras katalikas, tačiau katalikas privalo pagal išgales rūpintis ir prisidėti, kad jo valstybėje galiotų teisingi, bendrąjį gėrį kuriantys ir dorybes ugdantys įstatymai. Popiežius Pranciškus apie tai pasisakęs daugiau nei aiškiai: „Pasaulio nepakeis niekas kitas, tik žmonės, su Jėzumi atiduodantys save tam pasauliui, su Juo einantys į užribius ir brendantys į patį purvą. Eikite ir į politiką, kovokite už teisingumą ir žmonių orumą, ypač už pačius vargingiausius“. Aiškiau nebūna. Bet katalikams iš visų pusių kartojama to nedaryti – nesikišti į politiką, o jeigu kišasi, tą daryti tikėjimą palikus kažkur kitur. Pagaliau mintis, kad nėra tokio dalyko kaip krikščioniška politika, yra arba visiškas nesusipratimas arba atviras melas. Krikščionybė yra suformulavusi labai aiškius politikos principus. Ji nediktuoja įstatymų projektų, tačiau nurodo aiškias kryptis, kokia linkme turi arba kaip tik neturi būti valdoma valstybė. Moralės srityje ši kryptis itin konkreti ir aiški. Jos tikslas – ginti žmogaus prigimtį. Tačiau ji aiški ir kitose srityse – socialinio teisingumo, darbininkų teisių, valstybių suverenumo išsaugojimo ir eile kitų klausimų. Iškiliausiems lietuvių tautos dvasininkams – nuo Lietuvos ministrais buvusių Mykolo Krupavičiaus ir Mečislovo Reinio iki Alfonso Svarinsko – tai buvo savaime suprantama. Krikščioniška politika egzistuoja, taigi egzistuoja ir pareiga kažkam ją įgyvendinti.  Vienoje knygoje rezistencijos tema KGB už antisovietinę veiklą kalinti vyskupai įvardyti paprastai – atlikę pareigą. Kiekvieno laikmečio kiti reikalavimai. Prieškario laisvos Lietuvos dvasininkams teko pareiga patiems būti politikais. Sovietmečio okupuotos Lietuvos dvasininkams teko pareiga būti kankiniais. Abu įvykdė savo pareigas. Šiandien dvasininkams nebereikia tapti nei ministrais, nei kankiniais. Bet reikia melo aplinkoje kalbėti tiesą. Tiesa dar nebuvo tokia miglota kaip dabar, absoliutaus reliatyvizmo viešpatijoje.  Belieka išsirinkti, kas mūsų pavyzdys: žmonės, kaip arkivyskupas Reinys arba monsinjoras Svarinskas, nebijoję visur ir visada kalbėti tiesą, ar dėl politinio korektiškumo ir liberalaus „elito“ draugystės trypčiojantys karjeristiniai žmogeliukai – nesvarbu, dvasininkai ar pasauliečiai.  Read MoreLeave A Comment

More News

LRT naujienos nuomonės

Mykolas Drunga. Ar Honkongas išlaikys sąlyginę laisvę? 2019-08-17 02:00:00 Pasaulio spauda aptaria protestus Honkonge – ir čia į akį krenta tai, kad visų labai skirtingų laikrašči&#

Raimonda Agnė Medeišienė. Kasdienio gyvenimo šventė 2019-08-16 10:22:00 Erikos Umbrasaitės knygą „Prancūzija mon Amour” apie nuodėmingai malonų prancūzų meną gyventi gal

Justinas Žilinskas. Žmogiškumo vardas – Ženeva 2019-08-16 04:17:00 Šiomis dienomis sukanka 70 metų vieniems iš svarbiausių tarptautinės teisės dokumentų, kartais vadinamiems &bd

Rima Urbonaitė. Politika grįsta principu „vežimas prieš arklį“ 2019-08-15 06:17:00 Pastarosiomis dienomis politikų pareiškimai ir ginčai viešojoje erdvėje verčia kelti klausimą, ar turime kai k

Jurga Tvaskienė. Kaip leidžiama užaugti gaižauskams 2019-08-14 09:13:00 Vos prieš 10 metų – mažai kam žinomas rajono policininkas. Staiga jį nušviečia televizijų blykst

Vytautas Keršanskas. Demokratijos prieš autoritarinius režimus: kova vyksta 2019-08-13 09:42:00 Naujosios technologijos visada turėjo svarbų vaidmenį žmonijos raidoje. Ypatingos spartos informacinių technologijų pl&

Dalia Leinartė. Kuo periferija skiriasi nuo metropolio? 2019-08-13 05:36:00 Lyčių lygybės ir žmogaus teisių neigimas Lietuvoje yra postsocialistinės visuomenės noras turėti paprastus at

Edwardas Lucasas. 20 metų su Putinu 2019-08-12 08:14:00 Prieš 20 metų grįždamas iš Vladivostoko į Maskvą išgirdau, kad Rusija turi naują ministrą pir

Ramūnas Bogdanas. Pasididžiavimui Putinas rusams paliko 3 dalykus 2019-08-12 03:57:00 Rusijoje jau užaugo ir pilnateisiais piliečiais tapo karta, kuri nematė savo valstybės be Vladimiro Putino. Net kai prezidento k&

Vaiva Rykštaitė. Mažoms mergaitėms reikia daugiau drąsių, o 2019-08-11 06:50:00 Norėčiau, kad mano vaikystėje būtų buvę tokių elgesio modelių kaip Megan Rapinoe. Gal ir buvo, greičiaus

Algimantas Čekuolis. Mūsų didysis mūšis 2019-08-10 06:13:00 Berniukai svajoja apie žygdarbius. Kai lietuviukas žiūri į Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis“ repro

Mykolas Drunga. Liberalizmo gyvybė 2019-08-10 03:00:00 Leonido Donskio gimtadienio išvakarėse prasminga ieškoti žmonių, kurie dėl liberalizmo sielojasi.

Nuomonės | ve.lt

Apšmeižk, nes visuomenė šmeižtu tiki 2019-08-16 07:30:49Kas bijo priešininką priremti faktais, priremia gandais. Tai yra - sapnais. Tiek pretenduojančiais į faktą, kiek budraus mi

Ir kada pradėjome vienas kito taip nekęsti? 2019-08-12 08:10:47Sužydėjo suvešėjo prieš 30 metų mūsų laisvė. Tokia tyra, tokia graži, lyg ramunė saulė

Agnė ir Artūras Zuokai. Originaliausios skyrybos 2019-08-12 06:32:39„Respublikos“ savaitės akiratyje - bene originaliausios sutuoktinių skyrybos. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė

Ar ilgai dar vadinsime gatves nusikaltėlių vardais? 2019-08-11 14:22:22[...]

Klaida visada kainuoja 2019-08-10 10:19:22Vienas informacinis interneto puslapis pasiskundė, kad jį blokuoja už neteisingą informaciją. Sako, kad žodžio lais

Tautiškumas - tarp orgazmo ir apatinių 2019-08-10 07:04:33Metas švęsti - šiandien sako kalendoriaus lapelis. Juk Tarptautinė apatinių diena! O šis drabužis - nepamaino

Šis tas apie pajamas ir išlaidas 2019-08-10 07:01:00Ji paklausė: "Po kiek parduodate kiaušinius?" [...]

Kas gražiau už bedantę šypseną? 2019-08-09 04:50:05Klausimėlis bus netikėtas, bet pagalvojimo vertas. Jis toks: ar galėtumėte nustatyti „Eurovizijos“ nugalėtojus ne

Vaiko priežiūros atostogos turi būti lanksčios 2019-08-08 03:35:16ES institucijos, praėjus ilgam derybų procesui, galiausiai sutarė – neperleidžiamą vaiko priežiūros laikotarp

Kuo pasigirti? Pinigų taškymu 2019-08-04 02:57:17Vyriausybė trečiadienį patvirtino unikalų Lietuvos komunikacijos rinkoje susitarimą - Vyriausybė ir keturios Lietuvos ko

Baltijos keliui - 30 2019-08-03 05:01:00Aną dieną ponia Austėja labai emocingai klostė savo mintis: "Nors prieš trisdešimt metų man tebuvo še&s

Seneliai nesusikalba su vaikaičiais 2019-08-03 03:12:35Bepigu močiutėms savo vaikaičių, atvažiuojančių vasaromis, laukti, žinant, kad ką pasakys, tą vaikiu

Sarmatai

Vakarų nuosmukis – anaiptol, nėra atsitiktinumas 2019-08-10 01:30:11mes juntame „paralelinių visuomenių“, dominuojančių mūsų miestuose, vidinę jėgą: jei būs

Mitinge, vykusiame prie Karaliaus Mindaugo paminklo, Vilniaus merui 2019-08-09 02:18:38Rugpjūčio 7 d., Vilniuje, prie Karaliaus Mindaugo paminklo įvyko visuomeninis mitingas „Apginkime Lietuvos Didvyrius!", kuriame

Mitingas prie Karaliaus Mindaugo paminklo – „Apginkime 2019-08-06 04:12:42rugpjūčio 7, prie paminklo Karaliui Mindaugui, reaguojant į Vilniaus mero R. Šimašiaus iniciatyvas, įvyks mitingas,

Seimo kanceliarija dėl galima nusikalstamų veikų į prokuratūrą 2019-08-05 10:20:13Netirta, kieno nurodymu tai padaryta, nors direktorė T.B. Burauskaitė viešai patvirtino, kad tai padaryta politikų spaudimu. Pra

Ne, prezidente, jūs Lietuvos miškų neparduosite (MIŠKŲ VETO) 2019-08-05 04:44:20Lietuvoje nėra numatyta, kiek miškų žemės gali turėti fiziniai ar juridiniai asmenys, nėra teisės aktų,

Globalus atšilimas: grėsmė ar baisios pasakos? 2019-08-04 01:29:15ledynų iš Antarktidos, Grenlandijos analizė liudija, jog prieš dešimtis tūkstančių metų pramonė

Skaitmeninis autizmas: virtualios priklausomybės spąstai 2019-08-03 01:27:57ištyrė vaikų grupes ir pateikė nerimą keliančias išvadas. Vaikai, žiūrėję į kompiuter

Teismas atmetė skundą dėl Generolo Vėtros: istorinė išvada 2019-07-31 03:46:37J. Noreika savo gyvenimu įrodė, kad piliečių ir Tėvynės gerovė aukščiau asmeninių interesų. J

Valdas Anelauskas. PAKELK GALVĄ, LIETUVI ! ! ! 2019-07-30 05:21:49Italų poetas Dantė kadaise rašė, kad: „karščiausios liepsnos pragare skirtos tiems, kurie per didžiuosius

Areštai ir guminės lazdos Maskvoje gali duoti netikėtą 2019-07-29 12:20:31Mažiausiai ko turime – tai drąsos tiesiai išsakyti savo nuomonę. Kas rodo, jog dar turime ką prarasti ir galime prara

Algimantas Rusteika. Artėja metas pažvelgti į veidrodį, vyrai 2019-07-29 06:58:26Nei viena save gerbianti tauta neleidžia pažeminti savo didvyrių atminimo. Nei saviesiems, tą darantiems už grašius. N

Pakartoti Baltijos kelią 2019-07-27 11:05:42suprantu po 30 metų, jog nieko lietuvių tautai iš to nenuskilo. Vadinami tautos vadai eina kas sau, su panieka spjauna į tauti&s

Nuomonės straipsniai

Mokykla – vaikams, išbandymai – tėvams 2019-08-14 10:58:38Smalsūs pirmokų žvilgsniai, tuščių sąsiuvinių nekaltybė, per vasarą styptelėję septintok

Patikima valdžia 2019-08-13 10:16:02Naujausi rinkos tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" apklausų rezultatai atskleidžia, ko verti Lietuvą tiek iš Vyriau

Apie teatrą ir asmens kontrolę 2019-08-12 06:30:53Priešistorė

20 metų su V. Putinu 2019-08-12 03:56:38Ką jis iš tikrųjų veikė KGB? Nežinome detalių apie neskaidrius, mafijos stiliaus sandorius, kuriuos jis sudarin&#

Valdžios primatų paradoksai 2019-08-11 16:25:08Tiesa, S.Skvernelis apreiškė, kad nekilnojamojo turto (NT) kol kas neapmokestins. Tačiau apie 20 eurų už mašiną

Meilė, šlovė ir turtai 2019-08-09 16:42:14Suprantama, kad tiems, kurie dažnai labiau nei savo kiemu rūpinasi kiekvieno mirguliuojančio televizijos ekrane ar laikrašč

Draudimų meistras 2019-08-09 15:42:34Štai atvirukinis berniukas Aurelijus Veryga vieną rytą perskaitė, kad alkoholio pirkimas Lietuvoje sumažėjo. Turbū

Kiek reikia laiko niekšybėms pamiršti? 2019-08-09 11:12:39Kad ir kaip skambėtų ciniškai, bet žmonės, esantys bet kurios valstybės (bet kokioje amžių sandūroje) p

Charakteris prieš centimetrus 2019-08-09 11:07:48Kuo arčiau pasaulio krepšinio čempionatas, tuo karštesnės diskusijos, kurie žaidėjai turėtų vykti 

5 užsienio kelionių kryptys, kur išleisite panašiai, kiek 2019-08-09 06:31:12Jei jūsų paklaustų, ką pasirinktumėte – vieną naktį panašios kokybės kambaryje Juodkrantėje

Daktaro J. Watsono ofenzyva 2019-08-09 05:24:22Nepaisant to, būtent čia daugelį šimtmečių galingiausios pasaulio jėgos kalaviju sprendė, kuriai jų lem

Kaip užverti Pandoros skrynią 2019-08-08 03:19:45Mat tautininkai sostinėje nusiteikę mitingui prie paminklo Karaliui Mindaugui. Šie nepatenkinti Vilniaus mero sprendimu atsisakyti at

Požiūris – infa

Virtualių tinklų pagauti… 2019-08-16 15:37:36Ir nors žmonės suvokia, kad tai yra priklausomybė ir bando ją įveikti, tačiau tai nelengva – net kelios valandos b

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (3) 2019-08-15 13:07:44Galima teigti, jog žmonės Vakaruose praktiškai gyvena transe, nuo ekrano prie ekrano, muzika užlietom ausim – vaikš

Manoma, kad Fake News užsiiminėja tik Rusija ir 2019-08-13 04:37:13Ponas niekuomet neišsilaikytų be vergo savanoriško palaikymo. O šiuolaikinės socialinės platformos palengvina &ldq

Prezidentas tegali tik prašyti leidimo pas Teisėjų Tarybą, 2019-08-12 01:35:04Situaciją reikia keisti, bet kas išdrįs? Varnas varnui akies nekerta. Politikai sako - Nėra politinės valios. Bet galima i

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (2) 2019-08-11 03:03:08Bendruomenės pagrindinė funkcija buvo dvasinė! – Padėti įveikti dvasines spragas – ko negalėtų vienas a

Algimantas Rusteika. Visos sisteminės grupuotės, vadinančios save „tradicinėmis 2019-08-11 01:54:32Valstybėje, kurioje valstybė mažai kam berūpi, valdžiai visada labiausiai rūpi valdžia. Atsakymas paprastas - &scar

Istorinės atminties politikoje negalima įsivelti į paminklų naikinimo 2019-08-10 02:34:33Vilniaus meras užsiima savivale, elgiasi kaip Laisvos rinkos instituto direktorius, kuriam neegzistuoja viešoji gerybė, bendrieji pri

Algimantas Rusteika. Laisvės niekas dykai nedalina 2019-08-10 01:38:27Netikėkit, kai jums sako, jog esat tik trumpa kelionė iš tamsos į tamsą, kur reikia pasiduot, kad pasiimt viską. Tai b

Regionai netenka darbo vietų – valstybinio sektoriaus darbuotojų 2019-08-09 05:36:15Vilniaus regione valstybės darbuotojų padaugėjo iki 119 tūkst. Valstybės sektoriuje dirba kas trečias vilnietis. Tai yra

Dabartinis ministrų kabinetas – tai ne stabilumas, o 2019-08-08 07:51:23Toks ministrų kabinetas – tai ne stabilumas, o Brežnevo laikų stagnacija ir visų žadėtų proveržių i

Atviras Lino Kukuraičio laiškas dėl atstumtų vaikų ir 2019-08-07 06:26:48kokios aplinkinių reakcijos tikėtųsi vaikus ir neįgaliuosius atstūmę Žiežmarių, Biržų ar kiti g

Premjeras pareiškė, jog netoleruos tautinės neapykantos kurstymo, tik 2019-08-07 05:18:29noriu labai aiškiai pasakyti, kad demokratinėje valstybėje Lietuvoje tautinės neapykantos kurstymas jokia forma nėra ir neb


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.